Ældreudspil: Ældreliv med livsglæde

Ældreudspil: Ældreliv med livsglæde

Ældreudspil: Ældreliv med livsglæde 2560 1186 admin

8. november 2021.

Ældreliv med livsglæde
For Socialdemokratiet i Aarhus er det afgørende, at alle ældre kan leve et ældreliv med livsglæde – også, når man er nået så højt op i alderen, at man har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere. I vores stærke velfærdssamfund skal man kunne have tillid til, at når man kommer op i alderen, så kan man stadig leve et aktivt liv – og at man, når man får brug for det, kan være sikker på at få en værdig pleje og omsorg.

En af de største udfordringer i de kommende år bliver vores mulighed for og evne til at rekruttere tilstrækkeligt fagligt kvalificeret personale til sundheds -og ældreområdet i Aarhus. Allerede nu oplever vi ubesatte stillinger og stillinger, som må i genopslag for at blive besat. Det risikerer både på kort og lang sigt at føre til en dårligere kvalitet i vores arbejde med sundhed, pleje og omsorg. Desuden er det medvirkende til at øge arbejdspresset hos medarbejderne og således også risikoen for et dårligt arbejdsmiljø.

Rekruttering
Derfor er det helt afgørende, at vi forbedrer rekrutteringen til sundheds -og ældreområdet. Der er flere faktorer, som spiller ind. En stærkt medvirkende årsag til den vanskelige rekrutteringssituation er det forholdsvis lave optag på SOSU-uddannelserne.

Derfor ønsker Socialdemokratiet i Aarhus at arbejde for at hæve prestigen forbundet med arbejdet på vores sundheds-, ældre -og omsorgsområde. Det handler i høj grad om meningsfuldt arbejde, god ledelse, gode løn- og arbejdsforhold og gode kollegaer. Der er allerede sat mange initiativer i søen. Socialdemokratiet i Aarhus ønsker at få samlet alle initiativerne i Aarhus, og foreslår, at byrådet retter henvendelse til Folketinget og Regeringen med et ønske om en samlet national rekrutteringsplan på ældreområdet.

Plejeløfte
Desuden ønsker Socialdemokratiet i Aarhus i samarbejde med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og brugerorganisationerne på området at indføre et Plejeløfte. Løftet skal med inspiration fra lægeløftet aflægges efter endt uddannelse. Afgivelsen af Plejeløftet skal højtideligholdes og anerkendes af omverdenen. Formålet med Plejeløftet er at tydeliggøre, hvilke forventninger der er til pleje- og omsorgsopgaven og dermed også, hvad der ligger i en værdig ældrepleje. Plejeløftet fokuserer på det store relationsarbejde, som faggrupperne udfører, samt den faglige stolthed og ansvaret, der følger med opgaven. Ved at afgive Plejeløftet påtager man sig således væsentlige etiske forpligtelser relateret til at arbejde på sundheds- og ældreområdet. Ambitionen er, at Plejeløftet med afsæt i vores erfaringer i Aarhus skal blive et nationalt tiltag, som med bred opbakning fra både Folketinget, Regeringen og relevante organisationer bliver gældende i hele Danmark.

Kaffe først
Mindre enheder – større ansvar. Færre forskellige medarbejdere – bedre relationer.

Sundhed og Omsorg er en stor afdeling i Aarhus Kommune, som løser en række helt afgørende velfærdsopgaver. Der arbejdes fortsat på at rodfæste den organisationsændring, som blev igangsat pr. 1. juni 2021. Derfor ønsker Socialdemokratiet i Aarhus, at der gives tid og ro til at gennemføre disse ændringer.

Når det vurderes, at organisationsændringerne er etableret, ønsker Socialdemokratiet i Aarhus, at der inden for den nuværende organisering arbejdes med en række principper og temaer, som samlet skal være med til at øge det faglige ansvar hos den enkelte medarbejder, sikre mere overskuelige enheder, højere grad af selvstyre og færre forskellige medarbejdere hos den enkelte ældre.

Mange peger på inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model, der med mottoet ”Først kaffe, så pleje og omsorg” er en model, hvor mindre, selvstyrende teams med udstrakt ansvar for selvledelse uden strenge dokumentationskrav skal sikre, at hjælpen tager afsæt i borgernes ønsker og ressourcer. Modellen lader sig ikke direkte overføre til danske forhold, men der er god inspiration at hente. Det handler grundlæggende om at få sat den ældres behov først i hjemmeplejen og gøre op med en samlebåndslogik, så der kan sættes fokus på relationen mellem den enkelte ældre, den fagligt kvalificerede medarbejder og de pårørende.

Ensomhed
Social kontakt er med til at styrke helbredet, give mening og øge livskvaliteten. Alt for mange aarhusianere er ufrivilligt ensomme, og særligt mange ældre oplever, at ensomheden presser sig på, når man mister sin livsledsager.

Tiden med corona-restriktioner har ligeledes øget ensomheden og afskåret mange fra at være sammen i de fællesskaber, som giver livsindhold, smil i kinderne og ældreliv med livsglæde. Derfor afsatte byrådet midler i både 2020 og 2021 til en corona-ensomhedspulje. Socialdemokratiet i Aarhus ønsker på baggrund af erfaringerne fra corona-tiden at etablere en permanent ensomhedspulje på ældreområdet, der kan søges af frivillige foreninger, som er med til at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Der ønskes særligt et fokus på ensomhedsforebyggelse på tværs af generationer.

Seniorbofællesskaber
Mange aarhusianere ønsker at blive boende i deres lokalområde – også, når de kommer op i årene. Ofte har man brug for mindre plads, når børnene er flyttet hjemmefra og man er nået en alder, hvor man også må forlade eller allerede har forladt arbejdsmarkedet. Samtidig er haven måske også blevet for stor og prioriteterne nogle andre. Alligevel bliver mange boende, fordi de ikke kan finde en passende anden bolig i lokalområdet.

Derfor gavner det alle med flyttekæder, hvor de ældre får en bolig, der passer bedre til deres ønsker, mens unge familier får mulighed for at få plads både ude og inde. Men det kan kun lade sig gøre, hvis der er et udbud af boliger for seniorer i lokalområdet. Derfor foreslår Socialdemokratiet i Aarhus, at der gennemføres en temaplan for seniorboliger i Aarhus. Planen skal omfatte alle de lokalområder, hvor fællesrådene tilkendegiver et behov for at etablere ældre-egnede boliger, seniorbofællesskaber og lignende.

Demens
Mange aarhusianere lever med en demenssygdom – ca. 4.000 borgere – eller er pårørende til mennesker, der er ramt af demens. En stor andel af de aarhusianske plejehjemsbeboere lever med en demenssygdom i større eller mindre grad. Aarhus Kommune er allerede med i Demensvenlig By i samarbejde med Ældre Sagen, FOA, Alzheimerforeningen og Dansk Sygeplejeråd, og byrådet vedtog i 2018 en demensplan. I 2020 og 2021 bevilgede byrådet midler til at oprette 105 demenspladser på Skovvang, og til Demens Topmøde i 2021 blev Aarhus kåret til ”Årets mest innovative demensvenlige by”. Dette gode arbejde ønsker Socialdemokratiet i Aarhus at bygge videre på med særligt fokus på medarbejdernes faglighed og inddragelse af de pårørende i samarbejdet om at skabe de bedst tænkelige rammer for de demensramte ældre borgere. Socialdemokratiet i Aarhus ønsker derfor at igangsætte en opdatering af Aarhus Kommunes demensplan med netop dette fokus, så denne kan indgå i forbindelse med budgetdrøftelserne i 2022.