Vedtægter

Vedtægter for Socialdemokratiet i Aarhus kommune

Navn og tilhørsforhold

§ 1. De socialdemokratiske foreninger i Aarhus Kommune er organiseret i en fællesledelse under navnet Socialdemokratiet i Aarhus kommune.

Stk. 2. Socialdemokratiet i Aarhus kommune anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets love og beslutninger.

Formålet

§ 2. Socialdemokratiet i Aarhus kommune varetager foreningernes fælles interesser af politisk og organisatorisk art og repræsenterer foreningerne som helhed udadtil i kommunen bl.a. i forhold til den øvrige arbejderbevægelse.

Fællesledelsens opgaver

§ 3. Socialdemokratiet i Aarhus afholder hvert år i august / september et møde for alle medlemmer af de socialdemokratiske foreninger i Aarhus kommune samt i årets løb mindst 2 medlemsmøder for alle medlemmer af de socialdemokratiske foreninger i Aarhus kommune med henblik på at debattere aktuelle emner i Aarhus byråd og give udtryk for den politik, Socialdemokratiet vil føre i Aarhus byråd.

Stk. 2. For at udbygge kontakten mellem byrådsgruppen og arbejderbevægelsens organisationer indkalder Socialdemokratiet i Aarhus hvert år til kontaktmøder om emner af fælles interesse.

Stk. 3. Forud for opstilling af kandidater til kommunalvalget nedsættes et kandidatudvalg, bestående af Fællesledelsens stemmeberettigede medlemmer bortset fra de stemmeberettigede medlemmer af Fællesledelsen, der opstiller som kandidat til kommunalvalget.

Partiforeninger, hvis repræsentant i Fællesledelsen opstiller som kandidat til kommunalvalget, har ret til at deltage i kandidatudvalget med en anden repræsentant udpeget af partiforeningens bestyrelse til kandidatudvalget.

Kandidatudvalget forestår og er ansvarlig for opstillingen af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag.

Kandidatudvalget indstiller opstillings- og afstemningsregler til repræsentantskabets godkendelse.

Stk. 4. Kandidatudvalget indstiller en kampagneleder for kommunalvalgkampagnen til repræsentantskabets godkendelse.

Kampagnelederen indtræder som tilforordnet til Forretningsudvalget, hvis ikke denne er medlem af eller suppleant til forretningsvalget.

Stk. 5. Socialdemokratiet i Aarhus er ansvarlig for, at der agiteres for den socialdemokratiske borgmesterkandidat og Socialdemokratiets liste i Aarhus.

Stk. 6. Formanden for Fællesledelsen drager omsorg for, at Forretningsudvalget (FU) indkaldes til møde straks efter at valgets resultat foreligger, for at drøfte valgets resultater og konsekvenser. I dette møde deltager ligeledes den Socialdemokratiske borgmesterkandidat.

På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v.

Stk. 7. Socialdemokratiet i Aarhus kommune er tilforordnet gruppemøderne i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aarhus kommune ved to repræsentanter, samt tilforordnet byrådsgruppens bestyrelse ved en repræsentant.

De tilforordnede skal inddrages i beslutningsprocesserne omkring byrådsgruppens arbejde.

Stk. 8. Fællesbestyrelsen kan nedsætte:

 • – Udvalg
 • – Idé- og debatgrupper

Til at varetage opgaver af særlig karakter.

Udvalg m.v. nedsat af fællesbestyrelsen refererer løbende til denne.
Udvalgene m.v. er ansvarlige for repræsentantskabet og aflægger skriftlige beretninger på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 9. Socialdemokratiet i Aarhus tager del i opstilling af kandidater til offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn m.v.

Fællesledelsens ledelse

§ 4. Øverste myndighed for Socialdemokratiet i Aarhus er repræsentantskabet.
Imellem repræsentantskabsmøderne ledes partiorganisationen af Fællesbestyrelsen.
Mellem fællesbestyrelsesmøderne ledes partiet af forretningsudvalget.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af repræsentanter for de socialdemokratiske foreninger i kommunen efter nedenstående regler.

Som repræsentanter med stemmeret deltager:

 • – Fællesbestyrelsen
 • – 2 socialdemokratiske repræsentanter for LO Aarhus
 • – 1 repræsentant for DSU i Aarhus
 • – 1 repræsentant for Frit Forum i Aarhus
 • – 1 repræsentant for det kooperative Fællesråd i Aarhus
 • – Formænd eller næstformænd for kredse hjemhørende i Aarhus kommune, hvis formand eller næstformanden har bopæl i Aarhus kommune
 • – Formænd eller – næstformænd for dialoggrupperne
 • – Formænd eller næstformænd for udvalg nedsat af fællesbestyrelsen
 • – Medlemmer af Partistyrelsen bosat i Aarhus Kommune
 • – Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aarhus byråd
 • – De socialdemokratiske medlemmer af Region Midtjylland bosat i Aarhus Kommune
 • – Folketingsmedlemmer og -kandidater opstillet i kredse hjemhørende i Aarhus Kommune

Stk. 3. Fordelingsnøgle for foreningsrepræsentanter
Indtil 50 medlemmer 2 repræsentanter, derefter 1 repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer indtil 350 medlemmer, derudover 1 repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer.

Delegerede til repræsentantskabet udpeges af foreningerne.

Stk. 4. Ved beregning af foreningernes repræsentationsret regnes med det medlemstal, for hvilket, der i gennemsnit er betalt kontingent i det forudgående regnskabsår.

Stk. 5. For at være repræsentant skal man have betalt skyldigt kontingent.

Stk. 6. Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde afholdes normalt i maj måned.

Repræsentantskabet indkaldes af forretningsudvalget.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af forretningsudvalget eller på begæring af tre foreningsgeneralforsamlinger i fællesskab.

Stk. 7. Indkaldelse af ordinært repræsentantskabsmøde skal ske med 1 måneds varsel.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter begæringen.

Stk. 8. Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en foreningsbestyrelse. Efter vedtagelse i foreningsbestyrelsen skal forslaget indsendes til forretningsudvalget, og skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Forslagsberettigede er også forretningsudvalget.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende tillige årsregnskabet, skal udsendes til repræsentantskabet senest otte dage før repræsentantskabet.

Stk. 9. På det årlige ordinære repræsentantskabsmøde aflægger formanden beretning om arbejdet i det forløbne år.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger

Endvidere aflægger formanden for byrådsgruppen beretning om arbejdet i byrådsgruppen.

Ligeledes fremlægges aktivitetsplan for det kommende år.

Fællesledelsen

§ 5. Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus udgøres af:
Forretningsudvalget – formand, næstformand, kasserer, pressesekretær, faglig sekretær, sekretær og daglig sekretær – valgt af de repræsentantskabsdelegerede.
Formændene for de socialdemokratiske partiforeninger i Arhus Kommune eller som suppleanter næstformændene.

Som tilforordnede uden stemmeret:

 • – Formændene for dialoggrupperne
 • – Formændene for udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Fællesbestyrelsen
 • – Gruppeformanden og den politiske ordfører for den socialdemokratiske byrådsgruppe
 • – Kredsformændene for kredsene hjemhørende i Aarhus Kommune
 • – 2 repræsentanter for DSU Aarhus Kommune
 • – 1 socialdemokratisk repræsentant for LO Aarhus
 • – 1 socialdemokratisk repræsentant for Det Kooperative Fællesråd i Aarhus
 • – 1 socialdemokratisk repræsentant for AOF afdelingen hjemhørende i Aarhus Kommune

Herudover kan forretningsudvalget indbyde gæster til belysning af særlige spørgsmål.

Stk. 2. Fællesbestyrelsens ordinære møder fastlægges for 1 år af gangen. Mødehyppighed reguleres af Fællesbestyrelsens forretningsorden.

Stk. 3. Forretningsudvalget kan efter behov udpege socialdemokrater, der ikke har sæde i fællesbestyrelsen til særlige opgaver under ansvar over for fællesbestyrelsen.

Stk. 4. Fællesbestyrelsen vedtager selv på sit første ordinære møde efter det ordinære repræsentantskabsmøde sin forretningsorden.

Forretningsudvalget

§ 6. I år med lige endetal foretages valg af formand, to FU-medlemmer, én suppleant til forretningsudvalget, én revisor og én revisorsuppleant.

Stk. 2. I år med ulige endetal foretages valg af næstformand, kasserer, to FU-medlemmer, én suppleant til forretningsudvalget, én revisor og én revisorsuppleant.

Stk. 3. Ved afgang mellem de ordinære repræsentantskabsmøder konstituerer forretningsudvalget sig selv.

Dog indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg af formand, hvis formanden afgår mellem de ordinære repræsentantskabsmøder.

Stk. 4. Forretningsudvalget vedtager selv på sit første ordinære møde efter det ordinære repræsentantskabsmøde sin forretningsorden.

Dialoggrupper

§ 7. Formand for hver af de af Fællesledelsen nedsatte dialoggrupper vælges ved almindeligt flertal på det ordinære repræsentantskabsmøde i lige år.

Forretningsudvalget skal forud for indstilling af formand til en dialoggruppe høre den relevante dialoggruppe om forslag til formand.

Ved afgang i utide vælger Fællesledelsen på sit førstkommende ordinære møde ny formand for dialoggruppen for den resterende valgperiode.

Stk. 2. Alle kontingentbetalende medlemmer af en partiforening under Socialdemokratiet i Aarhus kommune kan vælges til formand for en dialoggruppe.

Økonomi

§ 8. Foreningerne er fritaget for at betale det kvartalsvise kontingent til Socialdemokratiet i Aarhus kommune, så længe den offentlige partistøtte tilgår partiet efter nugældende regler.

Stk. 2. Til dækning af udgifter til kommunalvalg og mellemvalgsaktiviteter henlægges nødvendige beløb i en valg- og informationspulje. Partiskatten indgår i denne pulje.

Kassereren skal have dokumentation for den indbetalt partiskat.

Stk. 3. Fællesledelsen skal oprette en særlig konto, hvor på offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.

Midlerne anvendes efter beslutning i Fællesledelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.

Det udbetalte beløb skal anvendes det år, støtten udbetales.

Fællesledelsen skal hvert år inden 1. marts indsende en erklæring til kommunen om, at pengene er anvendt til politisk arbejde og at dette også vil være tilfældet fremover. Der skal inden to måneder efter kommunevalget, indsendes ny ansøgning til kommunen om partistøtte.

Stk. 4. Regnskabsåret er fra den 1. januar – 31. december.

Stk. 5. Revisorerne skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger, og skal gøre forretningsudvalget opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Mindst én gang årligt foretages uanmeldt beholdningseftersyn.

Stk. 6. Socialdemokratiet i Aarhus kommune tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Forretningsudvalget kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til varetagelse af bestemte forretninger.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Socialdemokratiet i Aarhus kommune dog af det samlede forretningsudvalg.

Stk. 7. Socialdemokratiet i Aahus kommune hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmer af Socialdemokratiet i Aarhus kommune eller Fællesbestyrelsen nogen personlig hæftelse

Stemmeret og valgbarhed

§ 9. For at blive valgt til en post i forretningsudvalget skal man have været medlem af partiet så længe, at der er betalt 2 kvartalers kontingent.

Valgbarhed kan ikke opnås ved, at der med det samme betales 2 kvartalers kontingent.

Stk. 2. Formand og kasserer må ikke være medlemmer af samme socialdemokratiske forening.

Stk. 3. Formand og kasserer må heller ikke samtidig være formand eller kasserer for nogen af foreningerne eller kredsene. Dog kan valg finde sted, såfremt sidstnævnte tillidsposter nedlægges ved førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde.

Borgmestre, rådmænd eller folketingsmedlemmer må ikke vælges til fællesledelsen.

Såfremt formanden for Fællesledelsen lader sig opstille som kandidat ved kommunevalget, udtræder denne midlertidig af Fællesbestyrelsen indtil valgets resultat foreligger, og den nye gruppe har konstitueret sig. I denne periode indtræder en suppleant for formanden.

Stk. 4. Som kandidater kan opstilles alle medlemmer der er bosiddende i Aarhus Kommune, og senest på valgdagen er valgbare og har været medlem af partiet i et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU

Dispensation fra disse regler kan i særlige tilfælde gives af repræsentantskabet, i forbindelse med godkendelse af kandidater opstillet til urafstemningen.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 5. Medlemmer bosiddende i Aarhus Kommune kan ikke samtidig opstilles til både kommunalbestyrelsen i Aarhus og Region Midtjylland.

Man kan kun deltage i en urafstemning, enten om opstilling på regionsrådslisten eller på kommunalvalgslisten.

Såfremt en kandidat efterfølgende ønsker at kandidere på en anden liste, må kandidaten trække sig fra den 1. liste.

I helt særlige situationer kan partistyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsam¬lin¬ger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

Partiskatregel for tillidshverv

§ 10. Alle medlemmer, der varetager tillidshverv, der direkte eller indirekte er foranlediget af byrådet, byrådsgruppen eller Fællesledelsen, eller på anden måde er afledt af medlemskabet i foreningen eller af et tillidshverv udpeget af foreningen, byrådet, byrådsgruppen eller Fællesledelsen, skal betale partiskat.

Stk. 2. Partiskatten udgør 5 procent af det bruttobeløb (før skat), der ydes til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende (dog ikke af beløb, der refunderes som følge af udlæg for faktiske omkostninger, eksempelvis udlæg for afholdte transportomkostninger eller kørepenge). Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.

Stk. 3. Der afregnes også partiskat af eftervederlag.

Stk. 4. Man er pligtig til at afregne partiskat, så længe man besidder tillidshvervet, uanset om tillidshvervet har virkning i hele eller dele af kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Stk. 5. Beløbet opkræves af fællesledelseskassereren, og indsættes i valg- og informationspuljen.

Stk. 6. For byrådsmedlemmer betales partiskat kvartalsvis, den første hverdag efter hvert kvartals udløb, af de beløb der er udbetalt i det forgangne kvartal for alle tillidshverv (jf. stk. 1-4). I år med kommunalvalg afregnes dog samlet for 3. og 4. kvartal den første hverdag i oktober. For alle andre medlemmer end byrådsmedlemmer betales partiskat årligt, den første hverdag i april måned, af beløb der er udbetalt i det forgangne kalenderår. Såfremt der sker efterfølgende ændringer eller regulering af beløb, hvoraf der allerede er afregnet partiskat, skal partiskatten reguleres tilsvarende. Denne regulering betales for et kalenderår ad gangen, og den regulerede partiskat skal senest være betalt første hverdag i april måned i det efterfølgende kalenderår.

Stk. 7. Medlemmer der skal betale partiskat, er selv ansvarlige for opgørelse og beregning af korrekt partiskat, jf. stk. 1-6. Fællesledelseskassereren kan forlange den nødvendige dokumentation for at kunne kontrollere at det er det korrekte beløb der er beregnet og indbetalt. Indtil medlemmet har afleveret fornøden dokumentation, kan Fællesledelseskassereren opgøre partiskatten skønsmæssigt.

Stk. 8. Har et medlem ikke indbetalt partiskat i overensstemmelse med § 10, stk. 6, eller har et medlem ikke afleveret dokumentation i overensstemmelse med § 10, stk.7, kan Forretningsudvalget træffe beslutning om suspension af medlemsrettigheder eller tab af medlemskab, jf. stk. 9. Før Forretningsudvalget kan træffe en sådan beslutning skal foreningen fremsende skriftligt påkrav til det pågældende medlem, og give medlemmet en frist på ikke under 14 dage til at indbetale den skyldige partiskat hhv. fremsende den forlangte dokumentation. Det skal oplyses i forbindelse med påkravet, at manglende efterlevelse indenfor den angivne frist kan medføre suspension af medlemsrettigheder eller tab af medlemskab. Er der ikke sket betaling hhv. fremsendt dokumentation inden for den angivne frist, kan Forretningsudvalget træffe beslutning om tab af medlemskab eller medlemsrettigheder, jf. stk. 9. Så længe et medlem ikke har betalt skyldig partiskat eller afleveret den krævede dokumentation, kan medlemmet ikke stille op eller vælges på et opstillingsmøde til kommunalvalg, uanset om der er afgivet påkrav til den pågældende eller ej.

Stk. 9. Har et medlem ikke indbetalt partiskat i overensstemmelse med § 10, stk. 6 eller afleveret dokumentation i overensstemmelse med § 10, stk. 7, og har medlemmet ikke rettet for sig efter påkrav som angivet i stk. 8, kan Forretningsudvalget herefter suspendere medlemmets ret til at udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed) indtil betaling hhv. aflevering af dokumentation er sket. Betaler medlemmet fortsat ikke, eller afleverer medlemmet fortsat ikke den fornødne dokumentation, kan Forretningsudvalget træffe beslutning om tab af medlemskab. Tab af medlemskab kan tidligst ske efter at medlemmet har været suspenderet i mindst 6 måneder, og foreningen herefter har afgivet et nyt påkrav efter principperne i stk. 8. For byrådsmedlemmer skal Socialdemokratiets landsorganisations til enhver tid gældende regler dog iagttages før tab af medlemskab. Tab af medlemskab har virkning fra det er meddelt til den pågældende. Suspension af medlemsrettigheder og/eller tab af medlemskab medfører ikke bortfald af kravet om betaling af partiskat.

Ligestilling mellem kønnene

§ 11. Alle ledelsesniveauer i partiet skal arbejde for reel ligestilling mellem kønnene, f.eks. ved valg af bestyrelsesmedlemmer, delegerede til repræsentantskabsmøder, og ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg. Samt ved opstilling af kandidater til kommunalvalg.

En gang årligt skal Fællesbestyrelsen få udarbejdet et ligestillingsregnskab.

Vedtægterne

§ 12. Ændring af disse vedtægter kan ske på de ordinære repræsentantskabsmøder ved almindeligt flertal.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft straks efter repræsentantskabets godkendelse af disse.